Media

      Times of India(21 Jan 2016) Thrusday

  Times City(29 Nov 2017)Wednesday

 

Khabar 365 Din (21 Jan 2016) Thrusday

Jugosankho(29 Nov 2018)Thrusday

Khobor 365 Din (29 Nov 2016)Thrusday

Bartaman(16 Dec 2015)Wednesday

Bartaman(19 nov 2017) Sunday

Bartaman (26 Nov 2018) Monday

Ei Samay (21Dec 2015) Monday

Calcutta Times (21 Jan 2016) Thrusday

Hindustan Times(29 march 2016) Thrusday

Hindustan Times (29 March 2016) Tuesday

Bartaman (14 Dec 2016) Wednesday

Bartaman (20 Dec 2019) Friday

Anandabazar Patrika (14 Nov 2020) Saturday

Sanbad Pratidin (22 Nov 2020) Sunday

Bartaman (24 Nov 2020) Tuesday

Ei Samay (24 Nov 2020) Tuesday

The Telegraph (29 Nov 2020) Saturday

The Times of India (20 Jan 2021) Wednesday

The Telegraph (20 Jan 2021) Wednesday

Ei Samay (20 Jan 2021) Wednesday

The Statesman (06 Jan 2019)

Bartaman (26 Jan 2021)

Ei Samay (26 Jan 2021)

Anandabazar Patrika (26 Jan 2021)

Anandabazar Patrika (16 Sep 2021)

Ekdin (16 Sep 2021)

Bartaman (16 Sep 2021)

Prabhat Khabar (27 Sep 2021)